นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต สภาพคล่อง และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ คณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจประกาศจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าจำนวนดังกล่าวหรือไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

  • ปริมาณเงินสด สภาพคล่อง ประมาณการณ์สถานภาพทางการเงิน
  • ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน และแผนการลงทุน และ
  • ข้อจำกัดอื่นๆ ในการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) วันผลประกอบการ
20/02/67 - - งดจ่ายเงินปันผล - 01/01/66-31/12/66
22/02/66 - - งดจ่ายเงินปันผล - 01/01/65-31/12/65
21/02/65 - - งดจ่ายเงินปันผล - 01/01/64-31/12/64
22/02/64 - - งดจ่ายเงินปันผล - 01/01/63-31/12/63
20/02/63 - - งดจ่ายเงินปันผล - 01/01/62-31/12/62
21/02/62 - - งดจ่ายเงินปันผล - 01/01/61-31/12/61
21/02/61 - - งดจ่ายเงินปันผล - 01/01/60-31/12/60
21/02/60 - - งดจ่ายเงินปันผล - 01/01/59-31/12/59
24/02/59 - - งดจ่ายเงินปันผล - 01/01/58-31/12/58
23/02/58 27/04/58 19/05/58 เงินปันผล 0.05 01/01/57-31/12/57