รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07 มีนาคม 2023

รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นายกฤษดา ชวนะนันท์ 241,500,000.00 25.69
2 นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ 118,982,000.00 12.66
3 นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล 72,000,000.00 7.66
4 น.ส.ขจิตร ชวนะนันท์ 56,000,000.00 5.96
5 นายวัชระ ชวนะนันท์ 40,000,000.00 4.26
6 นางอังศณา วัฒนานุกิจ 24,000,000.00 2.55
7 น.ส.เข็มเงิน ฉัตรชัยยัญ 24,000,000.00 2.55
8 นางรัตติยา เอื้อสุนทรวัฒนา 24,000,000.00 2.55
9 นายวิทยา ชวนะนันท์ 21,619,000.00 2.30
10 บริษัท ชวนะนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด 16,000,000.00 1.70