รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ บริษัทมีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ