คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

2566
รายปี 2566 ขนาดไฟล์ 128 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ขนาดไฟล์ 103 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ขนาดไฟล์ 280 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ขนาดไฟล์ 280 KB. ดาวน์โหลด
2565
รายปี 2565 ขนาดไฟล์ 277 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ขนาดไฟล์ 284 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ขนาดไฟล์ 276 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ขนาดไฟล์ 276 KB. ดาวน์โหลด
2564
รายปี 2564 ขนาดไฟล์ 273 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ขนาดไฟล์ 117 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ขนาดไฟล์ 274 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ขนาดไฟล์ 120 KB. ดาวน์โหลด
2563
รายปี 2563 ขนาดไฟล์ 164 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ขนาดไฟล์ 852 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ขนาดไฟล์ 852 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ขนาดไฟล์ 190 KB. ดาวน์โหลด
2562
รายปี 2562 ขนาดไฟล์ 2.08 MB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ขนาดไฟล์ 202 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ขนาดไฟล์ 180 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ขนาดไฟล์ 147 KB. ดาวน์โหลด
2561
รายปี 2561 ขนาดไฟล์ 150 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ขนาดไฟล์ 119 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ขนาดไฟล์ 289 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ขนาดไฟล์ 492 KB. ดาวน์โหลด
2560
รายปี 2560 ขนาดไฟล์ 283 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ขนาดไฟล์ 95 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ขนาดไฟล์ 314 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ขนาดไฟล์ 416 KB. ดาวน์โหลด
2559
รายปี 2559 ขนาดไฟล์ 1,148 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ขนาดไฟล์ 523 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ขนาดไฟล์ 490 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ขนาดไฟล์ 238 KB. ดาวน์โหลด
2558
รายปี 2558 ขนาดไฟล์ 1,161 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ขนาดไฟล์ 492 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ขนาดไฟล์ 672 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ขนาดไฟล์ 473 KB. ดาวน์โหลด
2557
รายปี 2557 ขนาดไฟล์ 1.00 MB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ขนาดไฟล์ 335 KB. ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ขนาดไฟล์ 501 KB. ดาวน์โหลด
2556
รายปี 2556 ขนาดไฟล์ 381 KB. ดาวน์โหลด