บริษัทในเครือ

บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด
Vichitbhan Plantation Co.,Ltd.

บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด ร้อยละ 100 โดยดำเนินธุรกิจสวนปาล์มน้ำมัน ใน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยบริษัทฯ มีพี้นที่ปลูกและให้ผลผลิตประมาณ 6,804 ไร่ ส่วน บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด มีพี้นที่ปลูกและให้ผลผลิตประมาณ 15,984 ไร่ ส่งผลให้

พื้นที่ปลูก
15,984 ไร่

ให้ผลผลิต ประมาณ
50,000 ตันต่อปี

นอกจากนั้นแล้วยังมีระบบชลประทานน้ำหยดที่เป็นระบบการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพการให้น้ำสูงสุดเมื่อเทียบกับการให้ระบบชลประทานแบบอื่นๆ

บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
VG Energy Co.,Ltd.

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อจำหน่ายให้แก่ภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามนโยบายการสนับสนุนการผลิตการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ จำนวน 2 โรง ได้แก่ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขนาดกำลังการผลิต 5.6 เมกะวัตต์ และ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดกำลังการผลิต 2.8 เมกะวัตต์ โดยทั้ง 2โครงการนี้ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ในปี 2554 และได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) จากพลังงานหมุนเวียนประเภทก๊าซชีวภาพ ในอัตรา 0.30 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 7 ปีนับจากวันจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่องการกำหนดส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียน

บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จำกัด
Vichitbhan Logistics Co.,Ltd.

บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จำกัด บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันปาล์มดิบ ผลปาล์มทะลาย เมล็ดในปาล์ม น้ำเสียที่บำบัดแล้วและอื่นๆ ให้แก่บริษัทฯและบริษัทย่อย โดยการขนส่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสามารถในการแข่งขันและยังสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการบริหารจัดการที่ดี เช่น การสร้างมาตรฐานการขนส่งสินค้า การรักษาคุณภาพสินค้า และการลดต้นทุน โดยได้เริ่มดำเนินการในปี 2556