รางวัลแห่งคุณภาพ

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด ปี 2558

รางวัลการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน CSR-DIW Award 2557 (Green Industry ระดับที่ 3)

รางวัลการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน CSR-DIW Award 2557 (Green Industry ระดับที่ 3)

รางวัลปรับปรุงภูมิทัศน์ดีเด่น ประจำปี 2557 (กระทรวงอุตสาหกรรม)

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด (กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2

โครงการ CSR-Diw Beginner

โครงการ CSR-DIW For Beginner Award 2013

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Activity) (กระทรวงอุตสาหกรรม)

มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมเบื้องต้น (CSR-DIW for beginner Award ) (กระทรวงอุตสาหกรรม)

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (กระทรวงอุตสาหกรรม)

CSR-DIW for beginner Award (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมกระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Commitment) (กระทรวงอุตสาหกรรม)