คณะกรรมการบริษัท

นายบัณฑูร สุภัควณิช

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายวรวิทย์ ชวนะนันท์

ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ

นายกฤษดา ชวนะนันท์

ตำแหน่ง
กรรมการ

นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล

ตำแหน่ง
กรรมการ

นายวัชระ ชวนะนันท์

ตำแหน่ง
กรรมการ

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายรัชดา สิงคาลวณิช

ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายพีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา

ตำแหน่ง
กรรมการ