จรรยาบรรณ

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (“วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์”) ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดเนื้อในปาล์ม มีการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์จะ พัฒนาไม่หยุดยั้ง และสร้างสรรค์ความยั่งยืน” โดยยึดพันธกิจของบริษัท คือ พัฒนาศักยภาพบุคคลากร เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าควบคู่ไปกับควบคุมต้นทุนการผลิต สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ทำให้ที่ผ่านมาวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง

แต่ความสำเร็จที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เป็นตัวกำหนดอนาคตของวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ หากแต่จริยธรรมของบุคคลและองค์กรต่างหากที่จะเป็นตัวผลักดันให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า ดังนั้นวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัท ซึ่งล้วนแต่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตนตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของจริยธรรมสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อให้วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์มีการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

จากแนวความคิดดังกล่าว จึงเป็นที่มาของ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ (“จรรยาบรรณ”) ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ทุกท่าน โดยกำหนดขึ้นจากมาตรฐานตามหลักสากลและความรับผิดชอบอันเป็นพื้นฐานของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์มีความเชื่อมั่นว่าจรรยบรรณเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน เป็นหลักประกันว่าการทำงานทุกขั้นตอนมีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม ซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆของบริษัท ตลอดจนจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนและพัฒนาในทางที่ดีขึ้น

ผมเชื่อว่าทุกคนในองค์กรล้วนแต่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและความสำคัญต่อองค์กรแตกต่างกันไป ดังนั้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมและภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับนี้ด้วยความมุ่งมั่นและจริงจัง เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุกิจ อันเป็นหัวใจหลักของความสำเร็จ

ความซื่อตรง
วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ มีความมุ่งมั่นที่จะ “พัฒนาไม่หยุดยั้ง สร้างสรรค์ความยั่งยืน” ทำให้ความซื่อสัตย์ถือเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและพนักงาน มีความเชื่อมั่นในองค์กร ว่าองค์กรจะทำการด้วยความสุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และความเชื่อมั่นดังกล่าว จะทำให้บริษัทสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ทุกคนในวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ ล้วนแต่มีหน้าที่และความสำคัญของตนเองตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการทำตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและทำอย่างเต็มกำลังความสามารถจะทำให้งานนั้นออกมาอย่างมีคุณภาพ และเป็นเครื่องการันตีความถูกต้องของผลงานที่ทำ

ความคิดสร้างสรรค์
เรามุ่งแสวงหาโอกาส และแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ๆ และใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ โดยอาศัยประสบการณ์รวมทั้งเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อบรรลุผลได้

ความสัมพันธ์
เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมทั้งจะเป็นพันธมิตรที่ดี โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์กับทุกฝ่าย ทั้งกับรัฐบาล บริษัทอื่นๆ ลูกค้า และชุมชน

คุณภาพ
อันเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรทุกองค์กร ดังนั้น คุณภาพ จึงเป็นสิ่งแรกที่วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์มุ่งเน้นที่จะพัฒนามาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โดยคุณภาพที่กล่าวถึงนั้น มิได้หมายถึงคุณภาพสินค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณภาพของบุคลากร เทคโนโลยีการผลิต อันเป็นที่มาคุณภาพของสินค้าที่ดีเลิศ เพื่อให้ชื่อของวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ ได้รับความเชื่อถือและเป็นตรารับประกันคุณภาพที่เยี่ยมยอด

ความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยทุกคนในองค์กรต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ภายใต้กรอบของกฏหมาย ยึดมั่นคุณธรรม ปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีและค่านิยมอันดีงาม มีความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ ใช้บังคับแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการอื่นๆ ที่บริษัทมีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ ”ผู้บริหาร” เป็นไปตามความหมายภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ส่วน “พนักงาน” หมายความถึงพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานภายใต้สัญญาพิเศษ และพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

 1. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  พนักงานต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือการกระทำใดๆ อันทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร

  กรณีพนักงานถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือธุรกิจที่ดำเนินการแข่งขันกับบริษัท พนักงานต้องรับผิดชอบมิให้การถือหุ้นนั้นมีผลกระทบให้กระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควร ตามหน้าที่ของพนักงานหรือต่องานของบริษัท

  พนักงานต้องไม่อาศัยตำแน่งหน้าที่การงานของตน หรือข้อมูล หรือเอกสารของบริษัท ของลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองและครอบครัว หรือบุคคลอื่น หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทลดลงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 2. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูลและความลับของบริษัท
  • การใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัท

   ทรัพย์สินและทรัพยากรของวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัททั้งความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี ข้อมูล สิทธิบัตร สัมปทาน เพื่อกิจการของบริษัทเท่านั้น การนำทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทไปใช้ในทางที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นเรื่องต้องห้าม

  • การใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ รวมความถึง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการใช้งาน (Software) เครือข่าย การเข้าใช้เครือข่ายอินเตอร์เนต เครือข่ายข้อมูลภายในองค์กร (intranet) เครื่องโทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์สื่อสารไร้สายอื่นๆ โทรศัพท์พื้นฐาน วิทยุติดตามตัวระบบฝากข้อความด้วยเสียง ทรัพยากรเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ที่มีไว้เพื่อให้พนักงานของบริษัทและคู่ค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สำหรับธุรกิจของบริษัท

   พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้ผู้อื่นทราบเป็นอันขาด หากพนักงานอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้รหัสผ่านของตนหรือใช้อุปกรณ์ที่พนักงานได้รับอนุญาตให้ใช้ พนักงานต้องรับผิดชอบการกระทำของบุคคลนั้น

   วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ขอสงวนสิทธิในการสอดส่องการใช้งานทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทได้ตามที่กฎหมายให้สิทธิบริษัทปฏิบัติได้ และบริษัทสามารถดำเนินการด้านวินัยหรือห้ามมิให้พนักงานใช้งานทรัพยากรของบริษัทได้หากพบว่ามีการนำไปใช้ในทางที่มิชอบ พนักงานต้องยินยอมให้มีการสอดส่อง การใช้งานทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

  • การอนุญาตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

   พนักงานของวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ทุกคนต้องทำความเข้าใจข้อกำหนดของการอนุญาตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งนโยบายบริษัทเรื่องการใช้และทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ได้รับสิทธิการใช้งานคอมพิวเตอร์ไว้หลายโปรแกรม ซึ่งข้อตกลงให้ใช้สิทธิบางฉบับระบุข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้ใช้งานและการทำสำเนาไว้

   การซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องได้รับอนุมัติตามกระบวนการและวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการด้านค่าใช้จ่าย การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกระทำตามกระบวนการและทรัพยากรที่หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเห็นชอบแล้วเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ โปรดติดต่อหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

   พนักงานมีหน้าที่รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ หรือความลับที่ได้จากตำแหน่งหน้าที่รวมทั้งข้อมูลความลับของลูกค้า ผู้ผลิตและผู้ถือหุ้น ถึงแม้จะพ้นสภาพการเป็นพนักงานของวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์แล้ว พนักงานยังคงมีภาระผูกพันทั้งตามกฎหมายและสัญญาที่จะรักษาความลับนั้นไว้ การนำข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งรับรู้ระหว่างการเป็นพนักงานของวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท

 3. นโยบายในการให้หรือรับของขวัญหรือการบันเทิง
  • พนักงานต้องไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
  • พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยมโดยการรับหรือให้ของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของผู้รับหรือผู้ให้ โดยต้องไม่ขัดต่อนโยบายบริษัท เป็นไปโดยพอประมาณเหมาะสมกับโอกาสและเทศกาล และของที่ให้หรือรับมีมูลค่าไม่เกินปกติวิสัยที่บุคคลทั่วไปพึงปฎิบัติต่อกัน
  • หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
 4. นโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน
  • กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยดำเนินการให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษัทและครอบครัวทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทจึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นบริษัท บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรหรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
  • การใช้ “ข้อมูลภายใน” เพื่อซื้อขายหรือเพื่อโน้มน้าวการซื้อขายหลักทรัพย์ของวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ขั้นรุนแรง และเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและระเบียบการทำงานของวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ขั้นร้ายแรงด้วย ตัวอย่างของข้อมูลภายในได้แก่ ข้อมูลทางการเงินที่บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แผนการควบรวมหรือเข้าครอบครองกิจการ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ข้อมูลเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนการตลาด สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการผลิต
  • วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ห้ามมิให้พนักงานใช้เนื้อหาของข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ รวมทั้งห้ามนำข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ เช่น ผู้ผลิตของวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ ไปใช้ประโยชน์ และห้ามพนักงานเผยแพร่เนื้อหาของข้อมูลภายในหรือแนะเป็นนัยต่อบุคคลใดก็ตามที่อาจกระทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์
 5. นโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน
  • นโยบายเกี่ยวกับระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

   จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ

  • นโยบายเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน

   ฝ่ายจัดการของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา ทั้งงบรายปีและรายไตรมาส ซึ่งจัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่ยอมรับ โดยการบันทึกรายการทางธุรกิจทุกประเภทของบริษัทจะต้องถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถ ตรวจสอบได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นใด ๆ ไม่มีการบิดเบือนหรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม อีกทั้งบุคลากรทุกระดับต้องดำเนินรายการทางธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งมีเอกสารหลักฐาน ประกอบการลงรายการ ทางธุรกิจที่ครบถ้วน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก การจัดทำ และการประเมินรายงานทางการบัญชี และการเงิน สามารถบันทึกและจัดทำรายการทางการบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัทลงในระบบบัญชีของบริษัท โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วน

  • แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

   บุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ เพื่อให้การจัดทำบัญชีและบันทึกทางการเงินของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ บุคลากรทุกระดับจะต้องยึดหลัก ความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และความซื่อตรงในการจัดเก็บบันทึก ข้อมูล

 6. นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
  • บุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรม ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
  • บริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพองค์กรโดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามจริง
  • กรรมการจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ด้วยเหตุผล สนับสนุนอย่างเพียงพอ
  • กรรมการจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
 7. นโยบายในการปฎิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์
  • รับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขสัญญาที่เป็นธรรม
  • รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. นโยบายและการปฎิบัติต่อคู่ค้า และ / หรือเจ้าหนี้
  • ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
  • ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องแจ้งให้คู่ค้า และ/ หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข
  • ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ้างผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ / หรือเจ้าหนี้
  • หากมีข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือจ้างผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/ หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
  • รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้กับกับเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
 9. นโยบายและการปฎิบัติต่อพนักงาน
  • บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
  • บริษัจึงกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมเหมาะสมกับสภาพของลักษณะงาน ผลการปฎิบัติงานและความสามารถของบริษัท ในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น
  • การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
  • สนับสนุนส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
  • จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
  • บริษัทเคารพในด้านสิทธิเสรีภาพ ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่นประวัติการทำงาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆจะไม่ถูกล่วงละเมิดหรือเปิดเผยไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
  • บริษัทเปิดโอกาสให้มีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ ในเรื่องคับข้องในเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอทุกอย่างจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
 10. นโยบายและการปฎิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
  • บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม
  • ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
  • ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
  • ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
 11. นโยบายในการปฎิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น
  • พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อตรง โปร่งใส และพึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา
  • เคารพในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทั้งฝ่ายจัดการผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนังงานไม่ควรพึงกระทำใด ๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
  • พึงเป็นผู้มีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร และประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
  • ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการกระทำการใด ๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท หรือเป็นปัญหาแก่บริษัทในภายหลังได้
 12. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่ จัดทำกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
  • ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
  • ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อม

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บจก. วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556 เป็นต้นไป