น้ำมันปาล์ม

น้ำมันปาล์มดิบ
(Crude Palm Oil)

น้ำมันปาล์มดิบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดได้จากการบีบเนื้อปาล์ม ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาลแดง โดยบริษัทฯ มีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ทำให้น้ำมันปาล์มดิบที่สกัดได้จากกระบวนการผลิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานสากล น้ำมันปาล์มดิบถือเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆหลายประเภทโดยทั่วไปการใช้ประโยชน์ของน้ำมันปาล์มดิบแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ การใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค และใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนในส่วนของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่โรงกลั่นน้ำมันปาล์มดิบทั้งในและต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆหลายประเภท เช่น การผลิตบิสกิต ครีมเทียม ไอศกรีม อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ซึ่งได้แก่ การผลิตแชมพู และ อุตสาหกรรมโอลีโอเคมีซึ่งได้แก่การผลิตกรดไขมันและเมทธิลเอสเธอร์ เป็นต้น