วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  1. เป็นผู้นำในธุรกิจภายใต้การบริหารและปฏิบัติงานจากบุคลากรมืออาชีพ
  2. สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
  3. สร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการผลิต
  4. ควบคุมต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม
  5. มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิต บุคคลากร
  6. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน