ข้อมูลบริษัท

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งโดยครอบครัวชวนะนันท์ และจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2530

เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบในจังหวัดชุมพร โดยเริ่มต้นจากความสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างยั่งยืนจากความต้องการพื้นฐานในการอุปโภคบริโภคไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นหรือขาลงก็ตามอีกทั้งการอุปโภคบริโภคมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกปีและแนวโน้มในการเจริญเติบโตของความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสการเจริญเติบโตอย่างมีศักยภาพของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของทางภาคใต้ นั่นคือ
ต้นปาล์มน้ำมัน
นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังถือหุ้น

บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด
VPP

บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
VGE

บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จำกัด
VBL

ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว โดย VPP เป็นผู้ดำเนินธุรกิจการปลูกสวนปาล์มน้ำมัน VGE เป็นผู้ดำเนินธุรกิจทางด้านพลังงานทดแทนจากของเสียหรือ สิ่งเหลือใช้ของโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และ VBLเป็นดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันปาล์มดิบ ผลปาล์มทะลาย เมล็ดในปาล์ม น้ำเสียที่บำบัดแล้วและอื่นๆ