ผลิตภัณฑ์พลอยได้

ผลิตภัณฑ์พลอยได้
(By Product)

ภายหลังกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากผลปาล์มทะลายบริษัทฯจะได้กะลาปาล์ม ทะลายปาล์มเปล่า ขี้สลัดจ์ และเส้นใยปาล์ม

  • กะลาปาล์ม จะอยู่ระหว่างเส้นใยปาล์มที่ติดเปลือกด้านนอกสุด กับเมล็ดในปาล์มที่อยู่ ด้านใน มีลักษณะสีน้ำตาล เนื้อแข็งส่วนใหญ่จะนำไปในเป็นเชื้อเพลิง
  • ทะลายปาล์มเปล่า จะนำไปใช้ทำปุ๋ย ใช้ในการเพาะเห็ด
  • ขี้สลัดจ์นั้นใช้สำหรับผสมอาหารสัตว์ และใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ
  • เส้นใยปาล์ม กลุ่มบริษัทฯ จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นการลดการซื้อพลังงานจากภายนอก