นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการนำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ ยินดีที่จะส่งเสริมให้มีการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการละเมิดทางทรัพย์สินปัญญา รวมถึงส่งเสริมการต่อต้านการกระทำในทางทุจริตทุกประเภทและสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนการผลิตสินค้าตั้งแต่การเริ่มต้นการแปรรูปวัตถุดิบจนถึงการจัดจำหน่ายถึงมือลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนและปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของบริษัทฯ ที่จะร่วมกันปกป้องและเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในทุกระดับขององค์กรและพัฒนาทักษะในบุคลากรทุกท่านเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานให้เป็นมืออาชีพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพนักงานที่สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ เช่น กฎหมายแรงงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานบริษัทฯ จะได้รับการปฎิบัติอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ มุ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายให้แก่ลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง และไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือนำไปใช้ในทางมิชอบ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และนำผลพลอยได้หรือของเหลือจากการผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะทำให้มีของเสียกลับคืนสู่ธรรมชาติน้อยที่สุด ทั้งนี้ในกระบวนการผลิต บริษัทฯ ก็จะเลือกใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพที่ดี ไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประยุกต์ใช้กฎระเบียบที่เคร่งครัด มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ใช้ประกอบการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวสวนปาล์มให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้กับชุมชนในสังคมไทย