ไฟฟ้า
(Electricity)

ไฟฟ้านั้นจะมาจากการนำน้ำเสียจากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบของโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งมีส่วนประกอบของสารอินทรีย์ มาหมักย่อยสลายด้วยวิธีทางชีววิทยาภายใต้สภาวะปราศจากออกซิเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซชีวภาพมีคุณสมบัติในการใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ บจ. วีจี เอ็นเนอร์ยี่ ได้มีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 ฉบับ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ